ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สตรีราชินูทิศ และสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้ค่ะ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สคว.)
1️⃣ เด็กชายสรวิชญ์ ลิม
ห้องเรียนพิเศษ International Program (IP)
1️⃣ เด็กชายอนุชิต เครือศิริโรจน์
2️⃣ เด็กหญิงณิชา เทพวารินทรามาศ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1️⃣ เด็กหญิงสุภาวิณี ภูขำ
2️⃣ เด็กหญิงอาทิตยา พรมชาติ
3️⃣ เด็กหญิงกฤฏิยาภรณ์ ศรีสุโคตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1️⃣ เด็กชายสรวิชญ์ ลิม
2️⃣ เด็กหญิงกฤฏิยาภรณ์ ศรีสุโคตร
3️⃣ เด็กหญิงณิชา เทพวารินทรามาศ
4️⃣ เด็กชายอนุชิต เครือศิริโรจน์
5️⃣ เด็กหญิงธิติมาพร เฉียบแหลม
6️⃣ เด็กชายธนกร สมทิพย์
7️⃣ เด็กชายพงษ์ภินันต์ บุญธรรม
8️⃣ เด็กหญิงสุภาวิณี ภูขำ

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ประเภท “ห้องเรียนปกติ” ดังนี้
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
1. เด็กชายธนากร สมทิพย์
2. เด็กหญิงณิชา เทพวารินทรามาศ
3. เด็กชายอนุชิต เครือศิริโรจน์
4. เด็กชายพงษ์ภินันต์ บุญธรรม
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
- เด็กหญิงเดือนเต็มดวง เกษตรเวทิน

โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 478 ครั้ง