กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิตรลดา ซาเตา
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริลักษณ์ เชิงคล่อง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2