ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตรลดา ซาเตา
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
ครูผู้สอน