ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรรณ์วิษา ไชยคำ
ครูประจำชั้น