ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววรรณ์วิษา ไชยคำ
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิทธิชัย ฮุงหวล
ครูผู้สอน

นางสาวรัชฎาพร บุตะเขียว
ครูผู้สอน