ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรรณ์วิษา ไชยคำ
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสิทธิชัย ฮุงหวล
ครูผู้สอน

นางสาวรัชฎาพร บุตะเขียว
ครูผู้สอน