กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววรรณ์วิษา ไชยคำ
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น

นายสิทธิชัย ฮุงหวล
ครูผู้สอน

นางสาวรัชฎาพร บุตะเขียว
ครูผู้สอน