กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิราภรณ์ บัวระภา
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมลฤดี ผดาศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรุ่งฤดี สีพา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2