กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิวัฒน์ ผลทิพย์
ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2