ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิวัฒน์ ผลทิพย์
ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์