ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิวัฒน์ ผลทิพย์
ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์