ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมลฤดี ผดาศรี
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ บัวระภา
ครูผู้สอน