กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางมลฤดี ผดาศรี
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิราภรณ์ บัวระภา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1