ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมลฤดี ผดาศรี
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิราภรณ์ บัวระภา
ครูผู้สอน