ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสิทธิชัย หุงฮวล

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวรัชฎาพร บุตะเขียว
ครู