ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณ์วิษา ไชยคำ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสิทธิชัย หุงฮวล