ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ครูประจำชั้น

นายธีระ ทองเลิศ
ครูผู้สอน