ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณนภา ศรีราช
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์