กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรรณนภา ศรีราช
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2