ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ญาริดา พุทธิ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร :
อีเมล์ : yarida@yarida.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย กมล นามบุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : รศ. กุลยา จันทร์อรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาย สมเกียรติ ดิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจศรายุทธ ศรีมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เขมณิสรา แวงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ : saowaluck.siridech@yarida.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาง ชิยาวีร์ ศรีมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ : chiyavee.srimongkol@yarida.ac.th