ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่บ้านและนักการ

นางโพธิ์ศรี สมรูป
แม่บ้าน

นางดวงใจ ภูเวียง
แม่บ้าน

นางจันทม แก้วเมืองกลาง
แม่บ้าน

นางสมพิศ โพธะกา
แม่บ้าน

นางกมลวรรณ ศุภลัย
แม่บ้าน

นางพวงพยอม วงค์คำ
แม่บ้าน

นายอดุลย์ สมรูป
นักการ

นางบังอร คำเหมือน
แม่บ้าน

นางนิตยา บุรุษภักดี
แม่บ้าน

นางสาวปัญจมา ทุมวงค์
แม่บ้าน

นางสร้อยวลี นานอก
แม่บ้าน