แม่บ้านและนักการ

นางโพธิ์ศรี สมรูป
แม่บ้าน

นางดวงใจ ภูเวียง
แม่บ้าน

นางจันทม แก้วเมืองกลาง
แม่บ้าน

นางสมพิศ โพธะกา
แม่บ้าน

นางกมลวรรณ ศุภลัย
แม่บ้าน

นางพวงพยอม วงค์คำ
แม่บ้าน

นายอดุลย์ สมรูป
นักการ

นางนิตยา บุรุษภักดี
แม่บ้าน

นางสร้อยวลี นานอก
แม่บ้าน