ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศรัญญา นิลทอง
ครูประจำชั้น

นางสาวจุฑาลักษณ์ สุราราช
ครูประจำชั้น

นางสาวสิริภรณ์ ชัยภูมี
ครูประจำชั้น

นางสาวศุพิชชาภา ฝ่ายรีย์
ครูประจำชั้น

นางสาวนุชจรี น้อยเชียงคูณ
ครูประจำชั้น

นางสาวศิริญา ติ่วสร้อย
ครูผู้สอน

นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา ชะวางกลาง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกัญฏภัสณ์ ขำแดง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวหทัยทิพย์ อินตา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสินีนาฏ ทองสุทธิ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์เทพ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวปนัดดา กันยานาม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวประวีณา อุปชาบาล
ครูพี่เลี้ยง