ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวศรัญญา นิลทอง
ครูประจำชั้น

นางสาวจุฑาลักษณ์ สุราราช
ครูประจำชั้น

นางสาวสิริภรณ์ ชัยภูมี
ครูประจำชั้น

นางสาวนุชจรี น้อยเชียงคูณ
ครูประจำชั้น

นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
ครูผู้สอน

นางสาวหทัยทิพย์ อินตา
ครูผู้สอน

นางสาวจรรจรา ดอนเป้
ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา ชะวางกลาง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกัญฏภัสณ์ ขำแดง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสินีนาฏ ทองสุทธิ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์เทพ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวปนัดดา กันยานาม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวประวีณา อุปชาบาล
ครูพี่เลี้ยง