ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวญาริดา พุทธิ
Licensee

นายณัฐ จันทร์อรุณ
General Manager
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวญาริดา พุทธิ
School Manager

นางสาวญาริดา พุทธิ
School Director

นางจิตรลดา ซาเตา
Head of Academic Administration
ครูประจำชั้น

นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
Head of General Administration

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
Head of Personnel Administration

นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
Head of Budget Administration