ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวญาริดา พุทธิ
Licensee

นายณัฐ จันทร์อรุณ
General Manager
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวญาริดา พุทธิ
School Manager

นางสาวญาริดา พุทธิ
School Director

นางจิตรลดา ซาเตา
Head of Academic Administration
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
Head of General Administration

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
Head of Personnel Administration

นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
Head of Budget Administration