กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราพร กลิ่นจันทร์
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจิรพรรณ ดูมัส ชวอท
ครูผู้สอน

นางสาวศรัญญา นาแก้ว
ครูผู้สอน